در اینجا چگونه مزایای بیکاری توسط دولت متفاوت است

هر ایالت دارای فرمول خاص خود را برای تعیین مزایای بیکاری است که بر اساس دستمزد خود را. معادلات طراحی شده برای

توسط ELEMENTORSITE در 8 تیر 1399

هر ایالت دارای فرمول خاص خود را برای تعیین مزایای بیکاری است که بر اساس دستمزد خود را. معادلات طراحی شده برای جایگزینی بخشی از درآمد خود را به نگه داشتن شما را در پای خود و به دنبال کار دیگری. چقدر شما بستگی دارد به مقدار زیادی در جایی که شما زندگی می کنند. سازمان دیده بان این فیلم به صورت کامل تفکیک هر چقدر دولت می پردازد و در مزایای بیکاری.

02:34

پنج شنبه, ژوئن 26 سال 20203:49 PM EST