وکیل خوب خانواده🔴 وکیل طلاق و مهریه در اصفهان علیرضا شیشه گر👉💝

ثانیا: مبداء صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای مزبورحسب مورد، دادگاه محل تهیه کننده سند یا دادگاه محل اقامت خواند

توسط ELEMENTORSITE در 20 بهمن 1400
ثانیا: مبداء صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای مزبورحسب مورد، دادگاه محل تهیه کننده سند یا دادگاه محل اقامت خوانده است، در شرایطی که هر دو طرف مقیم خارج از جمهوری اسلامی ایران باشند دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است. به عبارتی طوری که در ماده ۱۸۹ ضابطه برنامه توسعه سوم اعلام شده است هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی است. البته این قابلیت و امکان برای زوجه فراهم میباشد که خودش کلیه اقدامات مربوطه را انجام دهد، اما اهمیت در حیث گرفتن پیچیدگی ضابطه و عدم اطلاع به اندازه بانوان از این قوانین، مشاوره حقوقی مهریه و درخواست امداد از وکیل مهریه بخش اعظم مورد سفارش است. مهریه عبارت میباشد از مالی که قانونا و شرعا ضمن عقد نکاح مورد توافق طرفین واقع و زن مالک آن یا این که طلبکار از شوهر می شود و زن سپس از عقد ازدواج می تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد . اورجینال بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای خانه را به صورت رایگان انجام دهد.حال در حالتی که زن در انجام کارهای خانهداری از نخست قصد و نیت تبرع و به اصطلاح مجانی داشته باشد، نمیتواند اجرتالمثل روز ها زوجیت را بگیرد و در این رخ نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت. در صورتی که مبلغ مهریه کاهش از 20 میلیون ریال باشد به شورای حل اختلاف مراجعه فرمائید و اگر میزان آن از بیست میلیون ریال بیشتر بود به دادگاه حقوقی مراجعه کنید. قطعاً قبل از مراجعه به وکیل وصول مهریه به همین فکر می افتید که قرار هست چه مقدار حق الوکاله را پرداخت کنید. شورای حل اختلاف به موجب قانون گسترش سوم (ماده ۱۸۹) و در راستای اجرای همین ماده به تصویب رسیده میباشد و این قانون تصویب ۱۳۷۹ میباشد و ماده واحده مسئله اصل ۲۱ ضابطه حساس مصوب۱۳۷۶ و در بند ۱ از نصیب (الف) ماده ۷ آئین نامه شورای حل اختلاف رسیدگی دعاوی راجع به دیون، منافع و غیره تا مبلغ ده میلیون را در صلاحیت شورا قرار دیتا است، فلذا مواقعی که در ماده واحده ذکر شده است و جنبه آئین داشته باشد تا مبلغ فوق الذکر مشمول ماده ۷ آیین نامه می شود. به طور کلی از دو طرز میتوان تقاضای مهریه نمود. چنانچه بخواهیم به طور کلی نتیجه گیری در اینباره داشته باشیم، می توانیم اینگونه بیان کنیم که وکیل مهریه بایستی اساسی علم حقوقی و فقاهتی بالایی در راستا خانواده و مهریه داشته باشد. این مشکل قابل از بین بردن است: اولا: مورد قضیه صلاحیت که به صورت کلی میباشد که در آیین طومار ضابطه گسترش سوم مطرح شده که هیئت وزیران است، ولیکن ماده واحده، ضابطه و تصویب شده مجلس شورای اسلامی است؛ فلذا ابدا تعارضی حاصل نمی شود. دوستی مهریه : در صورتی زوجه مهریه را به شوهر صلح و آشتی نماید ، دیگر زن بابت مهریه طلبی از شوهر ندارد . درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد وکیل مهریه عالی در تهران بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.