رمان صوتی عاشقانه رایگان tagged posts

رمان صوتی

به گفته لیورابادو-اودر آزول ، مدیرکل یونسکو ، شهر گوادالاخارا در غرب مکزیک برای رمان صوتی سال 2022 پایتخت کتاب جهانی اعلام شده است.

شهر گوادالاخارا بیست و دومین شهری است که توسط کمیته مشورتی پایتخت کتاب جهانی رمان صوتی، متشکل از نمایندگان انجمن بین المللی ناشران (UIE) ، انجمن بین المللی کتابخانه ها و م Instسسات (IFLA) و اتحادیه بین المللی نویسندگان (IFA) انتخاب شده است.

مدیر کل یونسکو خاطرنشان کرد: این انتخاب بر اساس پروژه های جامع و استراتژیک شهر گوادالاخارا پیرامون کتاب به منظور ارتقا progress پیشرفت اجتماعی رمان ...

Read More