خرید کتاب دانشگاهی بصورت آنلاین و اینترنتی با تخفیف و ارسال رایگان - یونیکتاب

انتشارات : برای این که کتاب دانشگاهی شما با بقیه دانشجویان یکسان باشد بدون شک به نام نشر دهنده توجه کنید. در ق

توسط ELEMENTORSITE در 21 بهمن 1400
انتشارات : برای این که کتاب دانشگاهی شما با بقیه دانشجویان یکسان باشد بدون شک به نام نشر دهنده توجه کنید. در قسمت میانی ورقه قسمتی را مربوط به وارد کردن اسم مکتوب تماشا می کنید. هرچند نقد کتاب به شیوه همگانی (سنتی) نیز یک ریویونویسی محسوب می شود، اما اکثر اوقات مواقع، ویراستاران از نقد کتابی استقبال می نمایند که به نقد و باز‌نگری دو یا یک سری مکتوب دارای ربط می پردازد. در پایان نیز، فیلمها و دورههای آموزشی دارای ربط دارای درس هوش کتاب دانشگاهی اصفهان تصنعی و مصنوعی معرفی شدهاند. در همین نوشتار، منابع فارسی و انگلیسی درس هوش تصنعی معرفی و پیشنیازهای این درس فهرست شدهاند. این نوشته بر اساس مکتوب هوش تصنعی راسل و نورویگ پایه گذاری کردن شده است. شناخت اهمیت مفاهیم اساس علم ها کامپیوتر از پاراگراف طراحی الگوریتم، ساختمان دیتا و نظریه محاسبات پیش از مطالعه درس هوش تصنعی ضروری است. پیش نیاز درس هوش تصنعی چیست ؟ جهت چاپ مکتوب ما روندی را در طی همین سالها پیش گرفته ایم که بعنوان یک عدد از معتبرترین انتشارات دانشگاهی ارزانترین هزینه چاپ مکتوب دانشگاهی فوری را کتاب دانشگاهی لهجه انگلیسی برایتان ممکن ساختیم. درس هوش تصنعی و مصنوعی یکی از درسهای تخصصی رشتههای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری دیتاها است. درس هوش مصنوعی یک عدد از دروس تخصصی فن کامپیوتر در برهه زمانی کارشناسی است. دارای اعتنا به بسط چشمگیر هوش تصنعی و مصنوعی در جهان، میتوان گفت همین درس یکی از از مهمترین دروس رشته کامپیوتر به حساب میآید. این درس برای دانشجویان و فارغالتحصیلان برهه زمانی کارشناسی که قصد ادامه تحصیل و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی را دارند، فراوان اهمیت است. پیشنیاز درس هوش مصنوعی، درس ساختمان داده و الگوریتمها است. در واقع، پیشنیاز درس هوش تصنعی ، آشنایی با مفاهیم ابتدایی علوم کامپیوتر به این معنی که الگوریتمها، ساختمان داده و پیچیدگی محاسباتی است. درس هوش تصنعی و مصنوعی یکی از منابع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش تصنعی و مصنوعی به شمار میرود. دانشجویان کامپیوتر طبق معمول درس هوش مصنوعی را در سال دوم (نیمسال چهارم) یا این که سوم (نیمسال پنجم یا ششم) بازه کارشناسی میگذرانند. درس هوش تصنعی پیشرفته ادامه درس هوش مصنوعی بازه کارشناسی به حساب میآید. همین درس اصلی عناوینی همچون «هوش مصنوعی و سیستمهای خبره» و «مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی» در دانشگاههای کشور ایران ارائه میشود. در ادامه، به معرفی دروسی پرداخته شده میباشد که پیشنیاز درس هوش تصنعی و مصنوعی به شمار میروند. مفاهیم مقدماتی و مباحث مبنا هوش تصنعی و مصنوعی در این درس پوشش دیتا شدهاند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن